BODY Energy Club je od 1.12.2016 zatvorený. Ďakujeme všetkým členom za pochopenie a trpezlivosť.
 

Stiahnuť Všeobecné podmienky členstva vo formáte pdf

Všeobecné podmienky členstva

Prevádzkovateľ je obchodná spoločnosť, ktorá prevádzkuje športovo relaxačné zariadenie - BODY Energy Club (“Klub”).

Priestory Klubu sa nachádzajú na Einsteinovej ulici 7 v Bratislave v budove polyfunkčného objektu WAW HOUSE (budova RELAXX).
Cieľom a účelom Klubu je starostlivosť o regeneráciu a rekondíciu svojich členov.
Členom Klubu je fyzická alebo právnická osoba, ktorá podpísala s Klubom príslušnú zmluvu o členstve.

I. ČLENSTVO

Doba trvania členstva v Klube  je určená zmluvou o členstve (“Zmluva”) a pokiaľ nie je určené inak, členstvo platí od dátumu aktivácie členstva vyznačeného na Zmluve.

Pri uzavretí Zmluvy člen Klubu dostane členskú kartu, na základe ktorej je oprávnený po dobu trvania platnosti členstva využívať všetky služby, ktoré Klub ponúka. Služby možno využívať počas prevádzkových hodín neobmedzene, ak nie je typom členskej karty stanovené inak. Členská karta je neprenosná, s výnimkou určitých typov firemných kariet, ak je tak stanovené v Zmluve.

V prípade typov členstva, ktoré limitujú čas vstupu na určitý časový interval (peak / off-peak) je vstup a pobyt v Klube možný v rámci časových limitov určených príslušným typom členstva.

Nový člen Klubu je povinný zaplatiť registračný poplatok podľa aktuálneho Cenníka klubu. Pri zakúpení členstva na ďalšie obdobie (“Obnova”) v plynulej nadväznosti na predošlé obdobie (dátum expirácie členstva plynule nadväzuje na počiatočný dátum nového členstva) nie je potrebné opätovne zaplatiť registračný poplatok. Ak je členstvo člena prerušené na určitý čas neobnovením si platnosti expirujúceho členstva, takéto členstvo zaniká. V prípade Obnovy takto v minulosti zaniknutého členstva je potrebné zaptatiť registračný poplatok podľa aktuálneho Cenníka klubu.

II. ČLEN

BODY Energy Club sa profiluje ako klub športu, relaxu a zdravého životného štýlu pre dospelých, nie ako mládežnícky klub alebo klub pre deti.

Členom Klubu sa môže stať:

 • každá plnoletá, k právnym úkonom spôsobilá fyzická osoba, ktorá uzavrie Zmluvu, alebo
 • právnická osoba pri určitých typoch členstva, ktorá uzavrie Zmluvu

Členom Klubu sa môže stať aj osoba vo veku od 15 do 18 rokov (“Mladiství”), ktorej môže členstvo zakúpiť zákonný zástupca, ktorý súčasne podpíše písomný súhlas zákonného zástupcu (“Vyhlásenie”):

 • že osoba, v prospech ktorej je členstvo zakúpené, je dostatočne oboznámená so svojimi povinnosťami vyplývajúcimi z Klubových pravidiel (prevádzkový poriadok), a
 • že za takúto osobu je zodpovedná i v prípade, že ju nedoprevádza v priestoroch Klubu.

Mladiství (mládež od 15 do 18 rokov) smú navštevovať Klub až na základe udeleného a podpísaného Vyhlásenia.

Deti vo veku od 3 do 15 rokov (“Deti”) smú navštevovať len pre túto vekovú kategóriu určené lekcie a/alebo kurzy. Tieto navštevujú len v doprovode / sprievode zákonného zástupcu.

Deťom mladším ako 3 roky nie je vstup do Klubu povolený.  Výnimkou sú im presne určené kurzy a/alebo lekcie, ktoré navštevujú výhradne v doprovode / v sprievode zákonného zástupcu.

III. ČLENSTVO A ČLENSKÉ

Členstvo vzniká zaplatením a uhradením:

 • registračného poplatku a
 • plnej výšky členského poplatku podľa typu členstva a
 • prípadných ďalších poplatkov, vyplývajúcich zo Zmluvy a
 • akýchkoľvek iných dlžných súm-záväzkov člena.

Svojím podpisom na Zmluve sa každý člen zaväzuje rešpektovať Klubové pravidlá, ktoré sú umiestnené v priestoroch Klubu a na web stránke Klubu. Uzavretím Zmluvy člen potvrdzuje, že sa s Klubovými pravidlami oboznámil a bude ich rešpektovať. Člen je oprávnený využívať Klub (zariadenia, služby a servis) len v tom prípade, ak má uhradené všetky záväzky voči Klubu.   

Člen je povinný zaplatiť svoje záväzky (členské a s tým súvisiace poplatky) v dobe ich splatnosti podľa typu členstva, ktoré vzniklo podpísaním zmluvy o členstve.

Člen po splnení určitých podmienok tretích strán môže svoje záväzky platiť aj mesačnými, alebo inými pravidelnými splátkami, ak sa na tom zmluvne dohodne so spolufinancujúcou a s Klubom spolupracujúcou spoločnosťou. Na úhradu takýchto splátok budú medzi Klubom, členom a spolupracujúcou spoločnosťou dohodnuté podmienky splácania.

U niektorých druhov členstva je člen povinný svoje záväzky (členské a s tým súvisiace poplatky) uhradiť výlučne v plnej výške pri podpise Zmluvy.

IV. KLUBOVÁ KARTA / ČLENSKÁ KARTA

Každý člen obdrží Klubovú kartu, ktorá mu umožňuje vstup a výstup z priestorov Klubu. Klubová karta je neprenosná a jej stratu je nutné najneskôr do 7 dní hlásiť na recepcii Klubu. Náhradnú Klubovú kartu vydá členovi Klub za poplatok podľa Cenníka klubu.

Klubová karta sa vydáva na dobu platnosti Zmluvy. Po skončení členstva (platnosti Zmluvy) je člen povinný bez zbytočného odkladu vrátiť klubovú kartu na recepcii klubu.

V. MOŽNOSTI ČLENA

Klub sa zaväzuje poskytovať po predložení Klubovej karty počas platnosti Zmluvy členovi športové a relaxačné služby. Členstvo umožňuje počas prevádzkových hodín neobmedzene (počet návštev počas dňa / mesiaca / roka), ak nie je typom karty stanovené inak, využívať:

 • zariadenie fitness centra a kardio zóny, 
 • relaxačnú časť bazén&wellness (suchá a parná sauna, whirlpool) a odpočivárne, a
 • zapojiť sa do skupinových cvičení v sálach aerobic, spinning, sály bojových umení, sály Body&Mind.

Doba pobytu v Klube je obmedzená len typom členskej karty, členstva a prevádzkovou dobou Klubu.

VI. ZÁNIK ZMLUVY O ČLENSTVE

Zmluva (zmluva o členstve) zaniká v nasledovných prípadoch:

a) Dohodou zmluvných strán.

b) Uplynutím doby, na ktorú bola Zmluva uzatvorená.

c) Odstúpením od Zmluvy zo strany Klubu v nasledovných prípadoch: 

 • hrubé porušenie Klubových pravidiel (prevádzkového poriadku) členom, 
 • porušenia povinností člena alebo úmyselného zneužitia Klubovej karty členom, 
 • spáchaním úmyselného trestného činu voči inému členovi alebo zamestnancovi Klubu.

Členstvo zaniká dňom oznámenia odstúpenia od Zmluvy zo strany Klubu členovi. Pri odstúpení od Zmluvy nemá člen nárok na vrátenie akejkoľvek časti členského alebo zaplatených poplatkov.

d) Dňom zatvorenia prevádzky, v prípade ak Klub úplne prestane poskytovať športovo - relaxačné služby v objekte WAW HOUSE – (budova RELAXX) na Einsteinovej ulici č. 7 v Bratislave. V takomto prípade je Klub povinný vrátiť členovi nevyužitú pomernú časť zaplateného členského poplatku.

VII. PRERUŠENIE ČLENSTVA, PREVOD A  POZASTAVENIE ČLENSTVA

Členstvo v Klube je plynulé a jeho platnosť nie je možné prerušovať. Výnimkami sú nasledovné prípady:

a) V prípade tehotenstva je možné členstvo kedykoľvek prerušiť na dobu maximálne 12 mesiacov. Člen si sám určí písomnou žiadosťou Klubu dátum, odkedy je jeho prerušené členstvo opäť platné, najneskôr však v deň 1-ročného výročia od dátumu prerušenia. Tieto zmeny platnosti členstva sú bezplatné.

b) Z dôvodov a v  prípadoch (taxatívne: vážna choroba alebo úraz, dlhodobý pobyt v zahraničí) je členstvo možné dočasne previesť na tretiu osobu (“Prevod”), ktorá práve nie je členom Klubu. Prevod je možné vykonať len na základe písomnej žiadosti člena zdôvodnenej dokladmi preukazujúcimi uvedené dôvody a súhlasu tretej osoby. Prevod podlieha súhlasu vedenia Klubu. Súhlas Klubu nie je daný automaticky. Vedenie Klubu posúdi žiadosť a vyhradzuje si právo žiadosť o Prevod odmietnuť.

Prevod je možné uzavrieť minimálne na 3 týždne a maximálne na dobu do expirácie členstva. Prevod je možné vykonať iba raz počas platnosti členstva. Uskutočnenie Prevodu podlieha poplatku podľa aktuálneho Cenníka klubu.

c) Člen si môže pri kúpe alebo pri obnove členstva zakúpiť produkt Pozastavenie členstva. Pozastavenie členstva môže člen využiť 1-krát počas platnosti členstva na základe písomnej žiadosti. Podmienky a cena produktu Pozastavenie členstva sa riadia aktuálnym Cenníkom klubu.

Ustanovenia článku VII. sa nevzťahujú na firemné výmenné členské karty.

VIII. POVINNOSTI ČLENOV

Člen je povinný:

 • Správať sa k ostatným členom Klubu korektne a ohľaduplne, dodržiavať Klubové pravidlá(prevádzkový poriadok) a nerušiť riadnu prevádzku Klubu,
 • Zaobchádzať šetrne so zariadením a majetkom Klubu,
 • Rešpektovať pokyny zamestnancov Klubu, najmä službu-konajúceho plavčíka a inštruktora, personálu recepcie, personálu barov a samozrejme vedenia Klubu,
 • Platiť riadne svoje záväzky voči Klubu.

IX. ZODPOVEDNOSŤ ZA ODLOŽENÉ VECI

Klub zodpovedá len za škodu na veciach odložených na miestach k tomu určených a za podmienok bližšie špecifikovaných v Klubových pravidlách. Za stratu predmetov: peniaze, šperky a iné cennosti, prinesených do priestorov Klubu, zodpovedá Klub len do výšky 331,94 EUR.

X. VYŠŠIA MOC

V prípade, že bude prevádzka Klubu nezávisle na vôli Klubu prerušená a prevádzke Klubu bude brániť prekážka, ktorú nie je možné odstrániť, alebo prekonať, týmto nevzniká jeho členom nárok na vrátenie zápisného a členského poplatku. Člen Klubu má právo, aby sa o tento čas neprevádzkovania Klubu platnosť jeho členstva bezplatne predĺžila. Na predĺženie Zmluvy však nemá člen nárok pri dočasnom prerušení prevádzky Klubu z dôvodu pravidelnej údržby, výmeny vody v bazéne, sanitárnej prestávky v časti Bazén&wellness a pod.

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Prevádzkovateľ je oprávnený Klub – BODY Energy Club premiestniť aj do iných adekvátnych priestorov v rámci mesta Bratislava.

V prípade, že sa líšia jednotlivé ustanovenia týchto Všeobecných podmienok členstva od jednotlivých ustanovení Klubových pravidiel (prevádzkového poriadku), potom ustanovenia Klubových pravidiel majú prednosť pred ustanoveniami Všeobecných podmienok členstva.

Klub na každú zmenu Všeobecných podmienok členstva a Klubových pravidiel upovedomí člena na jeho kontaktný email, zadaný v databáze členov Klubu. Člen je povinný sa s komunikovanými zmenami oboznámiť.

Neplatnosť akejkoľvek časti Zmluvy, alebo jej prípadná obsahová neúplnosťnespôsobuje neplatnosť Zmluvy. V prípade, že sa niektoré ustanovenia Zmluvy stanú po uzavretí Zmluvy neúčinnými, zostávajú ostatné ustanovenia Zmluvy účinné. Právne vzťahy vyplývajúce zo Zmluvy, vrátane Všeobecných podmienok členstva, sa riadia slovenským právnym poriadkom. 

Klub je oprávnený jednostranne meniť alebo doplniť ustanovenia Všeobecných podmienok členstva. Zmena alebo doplnenie Všeobecných podmienok členstva je účinné dňom zverejnenia nového úplného znenia Všeobecných podmienok členstva v priestoroch Klubu a na webovej stránke Klubu.

XII. PREHLÁSENIA

Podpisom Zmluvy člen prehlasuje, že sa aktivít v Klube zúčastňuje na vlastné riziko, je zdravý/á a telesne i duševne pripravený/á absolvovať ich. Ďalej prehlasuje, že vždy pred začiatkom cvičenia zváži svoj aktuálny zdravotný stav. Súhlasí so zasielaním informácií na jeho kontaktný email, zadaný v databáze členov Klubu.

Podpisom Zmluvy  člen súčasne prehlasuje, že sa oboznámil a v plnom rozsahu súhlasí s platnými Klubovými pravidlami (prevádzkovým poriadkom).

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov ), v znení neskorších predpisov, poskytujem svoje osobné údaje (fotografia tváre) dobrovoľne a podpisom na Zmluve udeľujem svoj súhlas na spracovanie osobných údajov, ich zaradenie do databázy Klubu a ich použitie proti zneužitiu identity a na ochranu zdravia, života a majetku Klubu.

V zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, poskytujem svoje osobné údaje (telefonický a e-mailový kontakt) dobrovoľne a podpisom na Zmluve udeľujem svoj súhlas na zaradenie a spracovanie osobných údajov do databázy Klubu. Poskytnuté osobné údaje bude využívať Klub výhradne na zasielanie reklamných, marketingových a propagačných materiálov, ktorými Klub  informuje o ponuke svojich výrobkov a služieb. Člen sa zaväzuje nahlásiť každú zmenu svojich údajov uvedených na prvej strane Zmluvy (kontaktné údaje).

Súhlas so spracúvaním osobných údajov a poskytnutie týchto osobných údajov sa udeľujú na dobu neurčitú. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať na základe písomnej žiadosti.