BODY Energy Club je od 1.12.2016 zatvorený. Ďakujeme všetkým členom za pochopenie a trpezlivosť.

CHCEM VSTUPNÚ KONZULTÁCIU

*V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, poskytujem svoje osobné údaje (telefonický a e-mailový kontakt) dobrovoľne a udeľujem svoj súhlas na zaradenie a spracovanie osobných údajov do databázy Klubu.
 

ODPOVEDE NA NAJČASTEJŠIE OTÁZKY O DIANÍ V BEC

 

Vážení klienti BODY Energy Clubu,

prinášame aktuálne doplňujúce informácie vyplývajúce z najčastejších otázok na prevádzku BEC o stave vzťahu  BODY Energy Clube a Relaxx, veríme že prinesú viac svetla do súčasnej atmosféry v našom klube a podporia obnovenie stavu pred „skratovým“ obdobím.

 

NEPLATENIE NÁJMU, SLUŽIEB A ENERGIÍ:

BODY ENERGY CLUB neeviduje žiadne záväzky za vlastné ani spoločné energie (Voda, Plyn, Elektrická Energia). Dlhodobo však rozporuje ich výšku a žiada o hľadanie optimalizácie (predovšetkým energií spoločných priestorov). Tak isto dlhodobo (7 rokov) rozporuje úroveň a cenu dodávaných služieb, ktorá napriek niekoľkým žiadostiam nikdy nebola transparentne vyúčtovaná (napr. v období dažďov a za pravidelných reklamácií členov na úroveň ako aj efektivitu parkovania v okolí Relaxx centra samotný BEC investoval 4.000,- Eur do vyplnenia dažďových jám z vlastných prostriedkov pre zlepšene komfortu návštevníkov budovy Relaxx). Rovnako, napriek pravidelným žiadostiam smerovaným k správe budovy, sa nám nedarilo roky vyriešiť problémy šírenia smradu KFC v našich priestoroch, efektívneho a účinného chladenia a ohrievania priestorov BEC ako aj nastavenie vyvážených kompetencií pri správe technológií. Počas rokovaní prenajímateľ ústretovo uznal neprimeranú výšku služieb a došlo k dohode ohľadom poníženia výšky fakturovaných služieb ako spätne, tak aj do budúcnosti. Takto upravené sumy nájomca naďalej akceptuje a je pripravený ich okamžite uhradiť.

 

VÝŠKA DLHU:

Z pohľadu BODY Energy Clubu nie je výška dlhu astronomická a v priebehu posledných mesiacov našla spoločnosť riešenie na jej OKAMŽITÉ SPLATENIE, ktoré bolo v rokovaniach podmienkou reštartovania korektného vzťahu zaručujúceho pokojné poskytovanie a rozvoj služieb klubu. PONÚKLA PRENAJÍMATEĽOVI JEHO OKAMŽITÚ REALIZÁCIU. TO POVAŽUJEME ZA NAJPODSTATNEJŠIU ČASŤ – VÝZVU NA DOHODU. Okrem iného poslal od 1.9.2016 BEC na účet prenajímateľa 73.858,7 Eur (v priemere výška 90tich členstiev) – Tvrdenie, že BEC neplatí žiadne fixné náklady voči prenajímateľovi (nájom a s ním spojené služby) nepovažujeme za pravdivé.

 

PREČO EŠTE BODY/OBCHODNÍCI PREDÁVA OD MÁJA ČLENSTVÁ:

BEC v súčasnosti eviduje okrem záväzkov voči prenajímateľovi aj záväzky z obchodného styku, ktoré si riadne plní v uspokojivých termínoch splatnosti. Výška záväzkov voči prenajímateľovi je vďaka sezónnosti produktu fitness clubu najvyššia počas a po letných mesiacoch. Napriek právnej komunikácii (upomienka, posledná výzva, výpoveď), ktoré sú v obchodnom styku bežným nástrojom na zvýšenie dôrazu rokovaných tém sa od mája viedli diskusie a hľadanie priestoru na obojstrannú dohodu. BEC sa posledné týždne tešilo finálnemu stavu hľadania kompromisov v podobe NOVEJ NÁJOMNEJ ZMLUVY. Posledná emailová komunikácia a pripomienkovanie novej zmluvy prebehlo 24.11.2016 s právnym zástupcom prenajímateľa. Počas vyjednávania vedenie klubu objektívne nenadobudlo pocit nesmerovania rokovaní k dohode ani k možnosti obmedzenia poskytovania služieb. Rovnako tak stopnutím predaja členstiev by sa BODY dostalo do okamžitej platobnej neschopnosti voči všetkým dodávateľom. OBCHODNÉ ODDELENIE NIKDY NEPREDÁVALO SLUŽBY S VEDOMÍM, ŽE BY DANÁ SLUŽBA NEMALA BYŤ DODANÁ, v pozadí prevádzky vždy prebiehali rokovania smerujúce k dohode.


ČO BUDE S NAŠIMI ČLENSTVAMI:

Túto tému zatiaľ považujeme za predčasnú, avšak pre ukľudnenie nervozity vedenie BEC nemá vo svojej podnikateľskej histórii ani z iných spoločností skúsenosť nevysporiadania svojich záväzkov a tento postoj aj mieni udržať. Záverom nám dovoľte Vás ubezpečiť, že vyvíjame maximálne úsilie o čo najskoršie doriešenie celej záležitosti.

BODY Energy Club Team