BODY Energy Club je od 1.12.2016 zatvorený. Ďakujeme všetkým členom za pochopenie a trpezlivosť.
 

Stiahnuť Klubové pravidlá vo formáte pdf

Klubové pravidlá

čl. I
Identifikačné údaje Prevádzkovateľa

obchodné meno: BODY Energy Club a. s. 
sídlo: Einsteinova 7, 851 01 Bratislava
IČO: 45 271 151
IČ pre DPH: SK 702 000 0328
zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 4910/B
(ďalej v texte ako „Prevádzkovateľ“ v príslušnom gramatickom tvare).

čl. II
Druh a spôsob poskytovania služieb

2.1 Prevádzkovateľ je obchodnou spoločnosťou, ktorá prevádzkuje športovo-relaxačné zariadenie - BODY Energy Club (“Klub”). Priestory Klubu sa nachádzajú na Einsteinovej ulici 7 v Bratislave v budove polyfunkčného objektu WAW HOUSE (budova RELAXX). Cieľom a účelom Klubu je starostlivosť o regeneráciu a rekondíciu svojich členov. Členom Klubu je fyzická alebo právnická osoba, ktorá podpísala s Klubom príslušnú zmluvu o členstve. Prevádzkovateľ poskytuje služby spojené so zdravým životným štýlom, najmä služby: Fitness&Cardio, Aerobic&Spinning, Body&Mind, Pool&Wellness (posilňovňa, cardio zóna, indoor cycling, joga, pilates, aerobik,  tanec, cvičenie pre deti) a iné služby v rámci telesnej kultúry v Klube. 

BODY Energy Club sa profiluje ako klub športu, relaxu a zdravého životného štýlu pre dospelých, nie ako mládežnícky klub alebo klub pre deti.

Spôsobom poskytovania služieb sa rozumie umožnenie členom a návštevníkom/klientom Klubu využívať jednotlivé prevádzky Klubu, alebo čerpať jeho služby na základe riadneho zaplatenia vstupného niektorou z foriem, uvedených v čl. VII. týchto Klubových pravidiel. Do jednotlivých prevádzok nie je možné vstupovať, ak by hrozilo prekročenie stanovenej kapacity jednotlivých prevádzok (kapacitu jednotlivých prevádzok určuje Prevádzkovateľ). Klientom sa na účely týchto Klubových pravidiel rozumie fyzická osoba, ktorá odoberá od Prevádzkovateľa služby v zmysle týchto Klubových pravidiel.

čl. III
Podmienky prevádzky a zásady ochrany zdravia návštevníkov / klientov a zamestnancov Klubu

3.1. Dispozične sú priestory Komplexu členené na jednotlivé prevádzky: Fitness&Cardio, Aerobic&Spinning, Body&Mind, Pool&Wellness, (ďalej v texte ako „Prevádzky“ v príslušnom gramatickom tvare). Priestory jednotlivých Prevádzok udržuje Prevádzkovateľ v čase poskytovania služieb v zmysle čl. IX v čistote a v poriadku. 

3.2. Pri používaní náradí a predmetov určených na činnosti uvedené v čl. II sú klienti povinní postupovať podľa návodu výrobcu jednotlivých zariadení a podľa pokynov zodpovedných pracovníkov Klubu, aby neprišlo k ohrozeniu zdravia klientov, prípadne k poškodeniu majetku Prevádzkovateľa a iných osôb. Vetranie, vykurovanie a osvetlenie Prevádzky je zabezpečené Prevádzkovateľom. Lekárničky umiestnené v Prevádzke sú vybavené základným zdravotníckym materiálom a sú pravidelne kontrolované. 

3.3. Oznam o zákaze fajčenia a oznam o zákaze manipulácie s otvoreným ohňom je vyvesený na viditeľnom mieste. 

čl. IV
Členstvo, Náhradné členstvo, Člen, Členské, Členská / Klubová karta BODY Energy Clubu

4.1 Termíny Členstvo, Člen, Členské a Členská/Klubová karta Klubu sú definované vo Všeobecných podmienkach členstva v Klube, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o členstve.

4.2 Jednotlivé typy ponúkaného členstva závisia od obchodnej stratégie Prevádzkovateľa. Recepcia a obchodné oddelenie Prevádzkovateľa sú pripravené informovať o kompletnej ponuke a o aktuálnych cenách služieb Klubu, ktoré sú uvedené v Cenníku klubu. 

4.3 Člen Klubu je povinný riadiť sa ustanoveniami  zmluvy o členstve, ustanoveniami všeobecných podmienok členstva, ako aj ustanoveniami uvedenými v týchto Klubových pravidlách. 

4.4 Problematika ochrany osobných údajov je riešená vo všeobecných podmienkach členstva.

4.5 Každý člen Klubu obdrží Klubovú kartu, ktorá mu umožňuje vstup a výstup z priestorov Klubu. Karta je neprenosná. Klubová karta sa vydáva na dobu platnosti zmluvy o členstve. Po skončení členstva (platnosti zmluvy o členstve) je člen povinný bez zbytočného odkladu vrátiť Klubovú kartu na recepcii Klubu.

4.6 Členstvo neumožňuje automaticky sa bezplatne zúčastňovať špeciálnych kurzov a akcií organizovaných v Klube.

PRERUŠENIE ČLENSTVA, PREVOD A  POZASTAVENIE ČLENSTVA

4.7 Členstvo v Klube je plynulé a jeho platnosť nie je možné prerušovať. Výnimkami sú nasledovné prípady: 

a) Prerušenie: V prípade tehotenstva je možné členstvo kedykoľvek prerušiť na dobu maximálne 12 mesiacov. Člen si sám určí písomnou žiadosťou Klubu dátum, odkedy je jeho prerušené členstvo opäť platné, najneskôr však v deň 1-ročného výročia od dátumu prerušenia. Tieto zmeny platnosti členstva sú bezplatné.

b) Prevod: Z dôvodov a v  prípadoch (taxatívne: vážna choroba alebo úraz, dlhodobý pobyt v zahraničí) je členstvo možné dočasne previesť na tretiu osobu (“Prevod”), ktorá práve nie je členom Klubu. Prevod je možné vykonať len na základe písomnej žiadosti člena zdôvodnenej dokladmi preukazujúcimi uvedené dôvody a súhlasu tretej osoby. Prevod podlieha súhlasu vedenia Klubu. Súhlas Klubu nie je daný automaticky. Vedenie Klubu posúdi žiadosť a vyhradzuje si právo žiadosť o Prevod odmietnuť.

Prevod je možné uzavrieť minimálne na 3 týždne a maximálne na dobu do expirácie členstva. Prevod je možné vykonať iba raz počas platnosti členstva. Uskutočnenie Prevodu podlieha poplatku podľa aktuálneho Cenníka klubu.

c) Pozastavenie: Člen si môže pri kúpe alebo pri obnove členstva zakúpiť produkt Pozastavenie členstva. Pozastavenie členstva môže člen využiť 1-krát počas platnosti členstva na základe písomnej žiadosti. Podmienky a cena produktu Pozastavenie členstva sa riadia aktuálnym Cenníkom klubu.

Ustanovenia článku VII. sa nevzťahujú na firemné výmenné členské karty.

čl. V
Pokyny, obmedzenia a zákazy týkajúce sa návštevníkov / klientov

Návštevník/klient Klubu je oprávnený využívať jednotlivé prevádzky Klubu, čerpať jeho služby a odoberať v Klube tovar len v súlade s ustanoveniami  uvedenými v článku VII. týchto Klubových pravidiel.

Pri ďalšej návšteve postačí, ak sa člen Klubu na recepcii preukáže Členskou kartou a na požiadanie aj dokladom totožnosti.

Využívať jednotlivé prevádzky Klubu smie len osoba staršia ako 18 rokov.

Mladiství: Členom Klubu sa môže stať aj osoba vo veku od 15 do 18 rokov (“Mladiství”), ktorej môže členstvo zakúpiť zákonný zástupca, ktorý súčasne podpíše písomný súhlas zákonného zástupcu (“Vyhlásenie”):

že osoba, v prospech ktorej je členstvo zakúpené, je dostatočne oboznámená so svojimi povinnosťami vyplývajúcimi zo Všeobecných podmienok členstva a z Klubových pravidiel, a

že za takúto osobu je zodpovedná i v prípade, že ju nedoprevádza v priestoroch Klubu. 

Mladiství (vo veku od 15 do 18 rokov) smú navštevovať až na základe udeleného a podpísaného Vyhlásenia.

V prípade, ak zodpovednosť za Mladistvého preberá v rámci dohody o prebratí zodpovednosti a počas lekcie a kurzu a/alebo osobného tréningu inštruktor Prevádzkovateľa, dochádza k prechodu tejto zodpovednosti vstupom osoby do príslušnej Prevádzky Klubu a jej prevzatím inštruktorom Prevádzkovateľa. Do tejto doby je za pohyb Mladistvého zodpovedný jeho zákonný zástupca.

Deti: Deti od 3 do 15 rokov (“Deti”) smú navštevovať len pre túto vekovú kategóriu určené lekcie a kurzy. Tieto navštevujú v sprievode svojho zákonného zástupcu. 

Deti majú možnosť pobytu v Klube len do 18:00 hodiny večer. S cieľom zabezpečiť klubovú atmosféru v súlade s profilom a poslaním Klubu sú členovia požiadaní, aby sa s deťmi zdržiavali v Klube maximálne do 18:00 večer.

Z bezpečnostných dôvodov nie je deťom  vstup do posilňovne (Fitness&Cardio zóna) povolený.

V prípade, ak zodpovednosť za Dieťa preberá v rámci dohody o prebratí zodpovednosti a počas lekcie, kurzu a/alebo osobného tréningu inštruktor Prevádzkovateľa, dochádza k prechodu tejto zodpovednosti vstupom osoby do príslušnej  Prevádzky Klubu a jej prevzatím inštruktorom Prevádzkovateľa. Do tejto doby je za pohyb Dieťaťa zodpovedný jeho zákonný zástupca.

Deťom mladším ako 3 roky nie je vstup do Klubu povolený. Výnimkou sú presne im určené kurzy a/alebo lekcie navštevované v doprovode / sprievode rodiča, prípadne iného zákonného zástupcu.

Do Klubu môže so súhlasom zamestnanca Klubu a v jeho doprovode vstúpiť cudzia osoba – návšteva Klubu. Návštevou sa rozumie fyzická osoba, ktorá nie je zamestnancom alebo pracovníkom Prevádzkovateľa a ktorá nevstupuje do Klubu za účelom čerpania služieb alebo zakúpenia tovaru. Návšteva je povinná počas svojho pobytu v Klube dodržiavať všetky pravidlá a príkazy stanovené Prevádzkovateľom.

Osoby, ktorým nie je povolené využívať Klub:

 • Osoby so zdravotným stavom, ktorý vylučuje bezpečne prevádzkovať športovú, alebo fyzicky namáhavú činnosť,
 • Osoby pod vplyvom alkoholu, akýchkoľvek omamných, alebo psychotropných látok,
 • Osoby v znečistenom oblečení, alebo zjavne nevhodnom oblečení, alebo vzbudzujúcom verejné pohoršenie,
 • Osoby, ktorým Prevádzkovateľ udelil zákaz vstupu.

Zamestnanci Klubu a osoby poverené Prevádzkovateľom k zabezpečeniu bezpečnosti a poriadku v Klube (ďalej len „personál“) sú oprávnení kedykoľvek vyzvať osoby uvedené v bode 5.7  až 5.13 tohto článku, aby Klub opustili. Týka sa to i klientov, ktorí svojim chovaním rušia, alebo obmedzujú iných návštevníkov alebo personál Klubu v jeho riadnom užívaní.

Za rušenie respektíve obmedzenie návštevníkov alebo personálu sa považuje slovný, alebo fyzický útok na inú osobu, hrubé správanie sa, alebo vyhrážanie sa. Takéto konanie je považované za hrubé porušenie Klubových pravidiel. Člen a návštevník/klient je povinný danej výzve personálu okamžite vyhovieť. Pokiaľ tak neurobí, môže byť z Klubu vyvedený.

Pri hrubom porušení Pravidiel klubu má Prevádzkovateľ právo zamedziť členovi alebo návštevníkovi vstup do Klubu, alebo odstúpiť od zmluvy o členstve, čím zmluva o členstve zaniká bez nároku na vrátenie členského poplatku.

čl. VI
Povinnosti členok a návštevníkov / klientov Klubu

Členovia alebo návštevníci/klienti Klubu sú povinní:

 • V Klube dodržiavať prísny zákaz fajčenia. Fajčenie v priestoroch Klubu je považované za chovanie obmedzujúce iných Klientov Klubu v jeho riadnom využívaní.
 • Používať cvičebné náradie, posilňovacie stroje a ďalšie vybavenie Klubu jedine spôsobom k tomu určeným. Sú pri tom povinní správať sa tak, aby nedochádzalo k ich poškodeniu, ani k ohrozeniu ich vlastného zdravia, alebo zdravia iných klientov/návštevníkov, prípadne k poškodeniu majetku Prevádzkovateľa a iných osôb.
 • Riadiť sa pokynmi personálu Klubu.
 • V priebehu využívania Klubu používať oblečenie, obuv a športové náčinie, a pomôcky vhodné k vykonávaniu príslušnej športovej činnosti tak, aby neohrozovali svoje zdravie, ani zdravie ostatných klientov/návštevníkov a neznečisťovali priestory Klubu.

V prípade porušenia niektorej z povinností uvedených v týchto Klubových pravidlách, je člen alebo klient/návštevník povinný opustiť priestory Klubu a Prevádzkovateľom mu môže byť udelený zákaz vstupu.

Na základe rozhodnutia Prevádzkovateľa môže dôjsť na určitú dobu k obmedzeniu niektorých druhov, rozsahu, alebo kvality poskytovaných služieb. A to napríklad z dôvodu konania sa špeciálnych akcií alebo podujatí v priestoroch Klubu, alebo z technických či personálnych príčin a dôvodov. Na túto dobu sú oprávnené Klub, respektíve jeho časti využívať len osoby určené rozhodnutím Prevádzkovateľa.

Klient je oprávnený požiadať o zrealizovanie rezervácie ním požadovanej služby. Požadovaná rezervácia bude Klubom zrealizovaná, pokiaľ to požadovaný druh služby umožňuje. 

čl. VII.
Využívanie Klubu, poskytnutie služieb a odobratie tovarov - platobné podmienky

7.1 Klienti sú oprávnení využívať Klub len ak:

 • sú členmi Klubu a majú platné Členstvo,
 • sú hosťami člena Klubu a sú registrovaní na recepcii Klubu a pri registrácii na recepcii Klubu zároveň súhlasili s týmito Klubovými pravidlami,
 • im bol na recepcii Klubu registrovaný jednorázový vstup do Klubu, ktorý je spoplatnený podľa platného Cenníka klubu a pri registrácii na recepcii Klubu zároveň súhlasili s týmito Klubovými pravidlami,
 • sú platiacimi návštevníkmi jednorázovej akcie alebo podujatia, organizovanej alebo spoluorganizovanej Klubom.

7.2 Platba ceny odobratých služieb a tovarov podľa Cenníka klubu sa realizuje pred výstupom z Klubu:

 • Platbou v hotovosti na recepcii, alebo ekvivalentom, ktorý Klub prijíma (ďalej len „platba v hotovosti“ v príslušnom gramatickom tvare ),
 • Platobnou kartou, ktorú Klub akceptuje,
 • Použitím akumulovaných bodov z prípadného lojalitného programu Klubu, platného v čase platby,
 • Platbou z konta držiteľa Členskej karty, pričom na konte Členskej karty musí mať dostatočný zostatok kreditu, ktorý pokrýva jeho účet. V prípade,  že zostatok kreditu na Členskej karte je nižší ako jeho účet, držiteľ Členskej karty má povinnosť doplatiť rozdiel v hotovosti, platobnou kartou.

7.3 Držiteľ Členskej karty je tiež oprávnený si dobiť Členskú kartu ďalším kreditom.

čl. VIII.
Všeobecné podmienky pobytu v Klube

8.1 K pohybu po Klube je potrebné používať aktivovanú čipovú kartu – Členskú kartu / Klubovú kartu. Túto čipovú kartu je potrebné nosiť neustále po celom Klube so sebou. Na čipovú kartu sa nahráva každá a celá konzumácia člena alebo klienta-návštevníka, ako aj služby objednané nad rámec služieb, ktoré sú zahrnuté v členstve.

8.2 Konečná úhrada zakúpených služieb a odobratých tovarov v Klube sa zrealizuje pri odchode z Klubu. Člen alebo klient/návštevník si pri platbe v hotovosti vždy po zaplatení prepočíta výdavok. Neskoršie reklamácie nebudú uznané. 

8.3 Členovia alebo klienti/návštevníci, využívajúci platbu z konta, ktorí nemajú dostatočný zostatok na konte, uhradia rozdiel platbou na recepcii v daný deň. Klient je oprávnený uskutočniť úhradu ceny služieb a produktov zakúpených v Klube v hotovosti. V prípade, ak si Klient zabudne klubovú kartu, je oprávnený čerpať služby v prípade, pokiaľ sa preukáže obsluhe na recepcii platným preukazom totožnosti, aby bolo možné overiť jeho identifikačné údaje a vydať náhradnú kartu. Vydanie náhradnej karty môže byť spoplatnené podľa Cenníka klubu.

8.4 K úschove vecí v šatniach slúžia skrinky so zámkami. Klient je povinný riadne opatrovať kľúč od šatňovej skrinky, vratnú čipovú kartu a prípadne kľúč od trezoru alebo iné prevzaté veci od Prevádzkovateľa. Klient zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Prevádzkovateľovi ich stratou, poškodením, alebo zneužitím. Kľuč od osobného trezoru je k dispozícii v trezore alebo ho obdrží člen, alebo klient/návštevník na požiadanie od obsluhy recepcie Klubu, pričom je povinný uviesť a dokázať svoje identifikačné údaje (meno a priezvisko, rodné číslo a bydlisko). 

8.5 Prevádzkovateľ zodpovedá len za škodu na veciach odložených na miestach k tomu určených. Za peniaze, šperky a iné cennosti, prinesené do priestorov Klubu, zodpovedá Prevádzkovateľ len do výšky 331,94 EUR.

8.6 Prevádzkovateľ zodpovedá za škodu na veciach odložených v trezore podľa čl. X. týchto Klubových pravidiel. Možnosť využitia trezorov sa chápe len ako ústretový krok Prevádzkovateľa k zabezpečeniu vyššieho pohodlia člena alebo klienta/návštevníka a nemá charakter úschovy podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka. 

8.7 V prípade ak člen alebo klient/návštevník nemá skrinku od Prevádzkovateľa prenajatú je povinný zakaždým pri odchode skrinku vyprázdniť a nechať ju odomknutú.

8.8 Ak člen alebo klient/návštevník nevyprázdni skrinku podľa bodu 8.7 tohto článku, Prevádzkovateľ má právo skrinky, ktoré zostanú zamknuté i po prevádzkovej dobe, resp. po dobe nájmu, násilne otvoriť. Prevádzkovateľ neručí za prípadné škody či straty, spôsobené porušením povinnosti nechať skrinku prázdnu a odomknutú. 

8.9 Prevádzkovateľ sa zaväzuje min. 14 dní veci nájdené v násilne otvorenej skrinke skladovať. Pri odovzdaní daných vecí bude Prevádzkovateľ účtovať členovi alebo klientovo-návštevníkovi manipulačný poplatok podľa Cenníka Klubu.

čl. IX
Špeciálne kurzy, akcie a podujatia

9.1 Špeciálnym kurzom sa rozumie kurz - opakované poskytovanie služieb určitého druhu, ktorý má stanovený počet návštev, ohraničený rozsah, ohraničený počet návštevníkov a pevne určenú cenu. Špeciálny kurz sa predáva ako jeden celok, cenu-kurzovné je potrebné zakúpiť v predpredaji a nie je možné ho vrátiť.

9.2 Špeciálnymi akciami sa rozumejú mimoriadne, väčšinou jednorázové, dopredu ohlásené športové podujatia s poskytovaním služieb určitého druhu, ktoré majú ohraničený rozsah, ohraničený počet návštevníkov a pevne stanovenú cenu. Vstupné je nutné uhradiť v predpredaji a nie je možné ho vrátiť. Obmedzenie prevádzky v súvislosti s organizáciou špeciálnych akcií bude vopred avizované plagátmi, umiestnenými v priestoroch Klubu.

9.3 Pokiaľ návštevník predloží lekárske potvrdenie, že nie je zdravotne spôsobilý zúčastniť sa špeciálnej akcie, a to najmenej 1 deň vopred, môže ponúknuť už zakúpené vstupy na recepcii Klubu k predaju. Na predaj vstupov nie je právny nárok.

čl. X
Zodpovednosť

Zodpovednosť klienta za ním spôsobenú škodu:

10.1 Člen alebo klient-návštevník Klubu je v Prevádzkach povinný správať sa tak, aby nerušil pohodlie iných členov alebo klientov-návštevníkov, aby nedochádzalo k škodám na zdraví a majetku, a aby svojimi úkonmi nenarúšali pracovné povinnosti zamestnancov Klubu.

10.2 Člen alebo klient-návštevník Klubu zodpovedá za škodu spôsobenú Prevádzkovateľovi stratou zapožičaného športového náradia, športového odevu, obuvi, uterákov, kľúčov a podobne.

10.3 V prípade, že svojím konaním, ktorým porušil svoju vyššie uvedenú povinnosť, alebo inú právnu povinnosť, spôsobí člen alebo klient-návštevník škodu, je za ňu plne zodpovedný v súlade s ustanovením § 420 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.

Zodpovednosť Prevádzkovateľa za škodu na vnesených, alebo odložených veciach:

10.4 Prevádzkovateľ Klubu zodpovedá za škodu spôsobenú na vnesených  a odložených veciach (s výnimkou predmetov uvedených v bode 10.5.) člena alebo klienta-návštevníka len za podmienky, že tieto veci boli členom alebo klientom/návštevníkom uložené do poskytnutej skrinky a táto bola riadne uzamknutá zámkom, a člen alebo klient/návštevník kľúč od zámku riadne uschoval.

10.5 Skrinka nie je určená k odkladaniu klenotov, peňažnej hotovosti, mobilných telefónov, notebookov a iných cenností. 

10.6 Prevádzkovateľ zodpovedá za škodu spôsobenú na vnesených alebo odložených veciach v zmysle § 433 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov a v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka.

10.7 Prevádzkovateľ pre zvýšenie komfortu klientov zabezpečuje možnosť využitia trezorov. Prevádzkovateľ zodpovedá za škodu na veciach odložených v trezore podľa vyššie uvedeného bodu 10.4 a 10.5.   

10.8 Právo na náhradu škody musí byť členom alebo klientom-návštevníkom uplatnené u Prevádzkovateľa bez zbytočných odkladov. Právo zanikne, ak nebolo uplatnené najneskôr do pätnásteho dňa po dni, keď sa poškodený o škode dozvedel.

Zodpovednosť za vady na tovare:

10.9 V prípade, že tovar zakúpený u Prevádzkovateľa, má vady, je člen alebo klient-návštevník oprávnený uviesť tieto vady v reklamačnom procese v záručnej dobe u Prevádzkovateľa. Vady sa uvádzajú na recepcii Klubu. Pri reklamácií je člen alebo klient-návštevník povinný predložiť doklad o zakúpení tovaru.

Zodpovednosť za inú škodu:

10.10 Zodpovednosť za inú škodu sa riadi ustanovením § 420 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.

Zodpovednosť pri zneužití karty:

10.11 V prípade straty karty je Klient povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť klubu a žiadať o zablokovanie karty. Do okamihu zablokovania permanentnej karty nezodpovedá Prevádzkovateľ  za jej zneužitie treťou osobou.

čl. XI
Spôsob a frekvenciu upratovania priestorov Klubu

11.1 Dezinfekcia povrchových plôch ako aj vlhká mechanická očista podláh a zariadení na osobnú hygienu v Klube je vykonávaná  počas noci, ale aj počas celého dňa podľa potreby. Pri používaní dezinfekčných prípravkov postupuje Prevádzkovateľ podľa priloženého návodu od výrobcu.

11.2 Nádoby na odpad umiestnené v prevádzke sú vyprázdňované počas celého dňa podľa potreby. 

11.3 Osvetľovacie telesá a okná sú chránené pred rozbitím dostatočnou vzdialenosťou od klientov, respektíve od strojov a zariadení, a sú čistené podľa potreby.

11.4 Dezifenkcia, čistenie, upratovanie, ako aj všetky činnosti spojené s čistotou a poriadkom v Klube sú v zodpovednosti spoločnosti, ktorá túto činnosť vykonáva na základe zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom.

čl. XII
Záverečné ustanovenia

12.1 Prevádzkovateľ je oprávnený jednostranne meniť alebo doplniť ustanovenia Klubových pravidiel a Všeobecných podmienok členstva v Klube. Zmena alebo doplnenie Klubových pravidiel a Všeobecných podmienok členstva v Klube je účinná voči členom ako aj ostatným návštevníkom Klubu dňom ich zverejnenia v priestoroch Klubu a na webovej stránke Klubu. Členovia a návštevníci Klubu sú povinní sa so zmenami alebo doplneniami Klubových pravidiel a Všeobecných podmienok členstva v Klube oboznámiť.

12.2 Prevádzkovateľ je oprávnený podrobnejšie upraviť jednotlivé práva a povinnosti Prevádzkovateľa, členov a návštevníkov-klientov v konkrétnych Prevádzkach Klubu (ďalej v texte aj ako „špecifické pravidlá“ v príslušnom gramatickom tvare). 

12.3 Špecifické pravidlá pre Prevádzku Pool&Wellness sú upravené v Prílohe č. 1. 

12.4 Špecifické pravidlá pre Prevádzku sál Aerobic, Spinning, Bojové umenia, Body&Mind sú upravené v Prílohe č. 2.

12.6 Špecifické pravidlá pre Prevádzku Fitness&Cardio sú upravené v Prílohe č. 3. 

 

Neoddeliteľnou súčasťou týchto Pravidiel klubu sú prílohy:

Príloha č. 1: Špecifické pravidlá pre Prevádzku Pool&Wellness
Príloha č. 2: Špecifické pravidlá pre Prevádzku sál Aerobic, Spinning, Bojové umenia, Body&Mind
Príloha č. 3: Špecifické pravidlá pre Prevádzku Fitness&Cardio

Príloha č. 1
Špecifické pravidlá pre Prevádzku Pool&Wellness

1. Všeobecné pravidlá

1.1 Špecifické pravidlá prevádzky sú v zmysle čl. XII bod 12.3 doplnením Klubových pravidiel. Predmetné Pravidlá klubu slúžia na udržiavanie bezpečnosti, poriadku a čistoty v celom Klube, ako aj starostlivosti o pohodlie členov a klientov-návštevníkov. Klient Klubu je v Prevádzkach povinný správať sa tak, aby nerušil pohodlie iných Klientov, aby nedochádzalo k škodám na zdraví a majetku, a aby svojimi úkonmi nenarúšal pracovné povinnosti zamestnancov Klubu.

1.2 Otváracie a prevádzkové hodiny sú viditeľne vyznačené. Žiadna osoba nie je oprávnená vstupovať do Prevádzky mimo otváracích hodín. Vstup je povolený až po otvorení Prevádzky a nástupe službu-vykonávajúceho plavčíka.

2. Zákazy uplatňujúce sa v Prevádzke Pool&Wellness

2.1 Zákaz vstupu do Prevádzky Pool&Wellness platí pre:

a) osoby pod vplyvom alkoholu, alebo toxických látok,

b) osoby so zvieratami,

c) osoby trpiace prenosnými infekčnými chorobami (v prípade pochybností môže byť klient požiadaný o potvrdenie od lekára) alebo osoby s otvorenými poraneniami, prípadne kožnými problémami, alebo trpiace akoukoľvek chorobou ohrozujúcou zdravie ostatných klientov,

d) osoby, ktoré zamýšľajú využiť Klub na komerčné alebo neštandardné využitie bez povolenia vedenia Klubu,

e) osoby špinavé, v znečistenom oblečení,

f) deti mladšie ako tri roky.

2.1.1 Z bezpečnostných dôvodov majú osoby, ktoré sa nemôžu samostatne pohybovať alebo obliekať a vyzliekať sa bez pomoci druhej osoby, ako aj osoby s výrazným fyzickým, alebo psychickým postihnutím, vstup do Prevádzky Pool&Wellness povolený len s doprevádzajúcou osobou.

2.1.2 Deti mladšie ako 15 rokov (deti, ktoré dosiahli vek 15 rokov sa musia na požiadanie personálu Klubu preukázať občianskym preukazom) majú vstup povolený len v doprovode osoby staršej ako 18 rokov. 

2.1.3 Deti mladšie ako 15 rokov nemajú v Prevádzke Pool&Wellness povolený pobyt po 18:00 večer.

V Prevádzke Pool&Wellness je zakázané:

 • fajčenie 
 • vnášanie a používanie sklenených predmetov (vrátane fliaš)
 • fotografovanie alebo filmovanie osôb, ako aj skupín bez ich súhlasu (pre fotografovanie a filmovanie slúžiace na komerčné účely a pre tlač je potrebné získať povolenie od vedenia Klubu)
 • vytvárať nadmerný hluk a svojím správaním obmedzovať pohodlie ostatných klientov
 • behať (z čoho vyplýva nebezpečenstvo úrazu pri pošmyknutí)
 • používanie športových a hracích potrieb (včítane vírivky, bazéna a sáun)
 • používanie šampónov, telových prípravkov prípadne iný drogistický tovar mimo spŕch
 • používanie holiacich prostriedkov
 • vstupovať do bazéna so žuvačkou a konzumovať v bazéne akékoľvek jedlá a pokrmy
 • čítanie časopisov, dennej tlače, kníh a podobne v priestoroch sáun a vírivky
 • zasahovať do technického vybavenia a zariadení, a prechádzať do priestorov mimo turnikety 
 • žiadať od zamestnancov Klubu služby, ktoré odporujú Klubovým pravidlám.

3. Prevádzkové pokyny pre návštevníkov

3.1 Klient je povinný pred vstupom do bazéna sa osprchovať.

3.2 Klient je povinný opustiť priestory Pool&Wellness najneskôr 15 minút pred koncom prevádzkovej doby.

3.3 Klient je povinný dodržiavať pokyny plavčíka prípadne dozorujúceho zamestnanca Klubu.

3.4 Klient je povinný dodržiavať čistotu a hygienu v priestoroch Prevádzky.

3.5 Klient je povinný neodkladne informovať zamestnancov klubu v prípade zistených a náhlych zdravotných problémov. 

3.6 Klient je povinný šetrne zaobchádzať so zariadeniami Prevádzky a nepoškodzovať priestory Prevádzky.

3.7 Prevádzkovateľ si v prípade technických príčin vyhradzuje právo upraviť otváraciu a zatváraciu dobu, a to z bezpečnostných dôvodov. V prípade vyššie uvedených skutočností Prevádzkovateľ nie je povinný uhradiť vstupné ani iným spôsobom návštevníka odškodniť.

3.8 Za poranenia a úrazy, ktoré si klient spôsobí vlastnou neopatrnosťou alebo nedodržaním Klubových pravidiel prípadne týchto Špecifických pravidiel, nenesie Prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť.

4. Zodpovednosť

4.1 Klienti využívajú Prevádzkovú časť Pool&Wellness na svoje vlastné riziko, bez nároku na námietky voči Klubu.

4.2 Zodpovednosť Prevádzkovateľa za škodu je upravená v čl. X. Klubových pravidiel.

5. Výnimky

5.1 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo udeliť z Klubových pravidiel a zo Špecifických pravidiel Prevádzky Pool&Wellness výnimky.

Príloha č. 2
Špecifické pravidlá pre sály Aerobic, Spinning, Bojové umenia a Body&Mind

1. Všeobecné pravidlá

1.1 Špecifické pravidlá prevádzky sú v zmysle čl. XII bod 12.4 doplnením Klubových pravidiel. Predmetné Pravidlá klubu slúžia na udržiavanie bezpečnosti, poriadku a čistoty v celom Klube, ako aj starostlivosti o pohodlie členov a klientov-návštevníkov. Klient Klubu je v Prevádzkach povinný správať sa tak, aby nerušil pohodlie iných Klientov, aby nedochádzalo k škodám na zdraví a majetku, a aby svojimi úkonmi nenarúšali pracovné povinnosti zamestnancov Klubu.

1.2 Otváracie a prevádzkové hodiny sú viditeľne vyznačené. Žiadna osoba nie je oprávnená vstupovať do Prevádzky mimo otváracích hodín. Vstup je povolený až po otvorení Prevádzky a nástupe službu-vykonávajúceho trénera - inštruktora.

2. Zákazy uplatňujúce sa v Prevádzke sál Aerobic, Spinning, Bojové umenia a Body&Mind

2.1 Zákaz vstupu do Prevádzky sál Aerobic, Spinning, Bojové umenia a Body&Mind platí pre:

 • osoby pod vplyvom alkoholu, alebo toxických látok,
 • osoby so zvieratami,
 • osoby trpiace prenosnými infekčnými chorobami (v prípade pochybností môže byť klient požiadaný o potvrdenie od lekára) alebo osoby s otvorenými poraneniami, prípadne kožnými problémami, alebo trpiace akoukoľvek chorobou ohrozujúcou zdravie ostatných klientov,
 • osoby, ktoré zamýšľajú využiť Klub na komerčné alebo neštandardné využitie bez povolenia vedenia Klubu,
 • osoby špinavé, v znečistenom oblečení.

2.1.1 Deti mladšie ako 15 rokov (deti, ktoré dosiahli vek 15 rokov sa musia na požiadanie personálu Klubu preukázať občianskym preukazom) majú vstup povolený len v doprovode osoby staršej ako 18 rokov.

2.2 V Prevádzke sál Aerobic, Spinning, Bojové umenia a Body&Mind je zakázané:

 • fajčenie
 • vnášanie a používanie sklenených predmetov (vrátane fliaš)
 • fotografovanie alebo filmovanie osôb, ako aj skupín bez ich súhlasu (pre fotografovanie a filmovanie slúžiace na komerčné účely a pre tlač je potrebné získať povolenie od vedenia Klubu)
 • svojím správaním obmedzovať pohodlie ostatných klientov a nenarúšať priebeh lekcie
 • konzumovať akékoľvek jedlá a pokrmy
 • zasahovať do technického vybavenia sál (vzduchotechnika, ozvučenie, osvetlenie)
 • prechádzať mimo turnikety
 • žiadať od zamestnancov Klubu služby, ktoré odporujú Klubovým pravidlám.

3. Prevádzkové pokyny pre návštevníkov

3.1 Klient je povinný používať čistú a vhodnú športovú obuv.

3.2 Klient je povinný používať uterák.

3.3 Klient je povinný dodržiavať pokyny lektora.

3.4 Klient je povinný dodržiavať čistotu a hygienu v sálach Prevádzky.

3.5 Klient je povinný po ukončení lekcie uložiť použité náradie na miesto jemu určené (nevynášať náradie zo sál Prevádzky).

3.6 Klient je povinný neodkladne informovať lektora v prípade zistených a náhlych zdravotných problémov. 

3.7 Klient je povinný šetrne zaobchádzať so zariadeniami Klubu a nepoškodzovať priestory Klubu.

3.8 Prevádzkovateľ si v prípade technických príčin vyhradzuje právo upraviť otváraciu a zatváraciu dobu, a to z bezpečnostných dôvodov. V prípade vyššie uvedených skutočností Prevádzkovateľ nie je povinný uhradiť vstupné ani iným spôsobom návštevníka odškodniť.

3.9 Za poranenia a úrazy, ktoré si klient spôsobí vlastnou neopatrnosťou alebo nedodržaním Klubových pravidiel, prípadne týchto Špecifických pravidiel, nenesie Prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť.

4. Zodpovednosť

4.1 Klienti využívajú Prevádzkovú časť sál Aerobic, Spinning, Bojové umenia a Body&Mind na svoje vlastné riziko, bez nároku na námietky voči Prevádzkovateľovi.

4.2 Zodpovednosť Prevádzkovateľa za škodu je upravená v čl. X Klubových pravidiel.

5. Výnimky

5.1 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo udeliť z Klubových pravidiel BODY Energy Clubu a zo Špecifických pravidiel Prevádzky sál Aerobic, Spinning, Bojové umenia a Body&Mind výnimky.

Príloha č. 3
Špecifické pravidlá pre Prevádzku Fitness&Cardio

1. Všeobecné pravidlá

1.1 Špecifické pravidlá prevádzky sú v zmysle čl. XII bod 12.5 doplnením Klubových pravidiel. Predmetné Pravidlá klubu slúžia na udržiavanie bezpečnosti, poriadku a čistoty v celom Klube, ako aj starostlivosti o pohodlie členov a klientov-návštevníkov. Klient Klubu je v Prevádzkach povinný správať sa tak, aby nerušil pohodlie iných Klientov, aby nedochádzalo k škodám na zdraví a majetku, a aby svojimi úkonmi nenarúšali pracovné povinnosti zamestnancov Klubu.

1.2 Otváracie a prevádzkové hodiny sú viditeľne vyznačené. Žiadna osoba nie je oprávnená vstupovať do Prevádzky mimo otváracích hodín. Vstup je povolený až po otvorení Prevádzky a nástupe službu-vykonávajúceho trénera - inštruktora.

2. Zákazy uplatňujúce sa v Prevádzke Fitness&Cardio

2.1 Zákaz vstupu do Prevádzky Fitness&Cardio platí pre:

 • osoby pod vplyvom alkoholu alebo toxických látok,
 • osoby so zvieratami,
 • osoby trpiace prenosnými infekčnými chorobami (v prípade pochybností môže byť klient požiadaný o potvrdenie od lekára), alebo osoby s otvorenými poraneniami, prípadne kožnými problémami, alebo trpiace akoukoľvek chorobou ohrozujúcou zdravie ostatných klientov,
 • osoby, ktoré zamýšľajú využiť Klub na komerčné alebo neštandardné využitie bez povolenia vedenia Klubu,
 • osoby špinavé, v znečistenom oblečení.

2.1.1 Osobám mladším ako 15 rokov nie je vstup do Prevádzky Fitness&Cardio povolený. Vo výnimočných prípadoch a po predchádzajúcom písomnom súhlase vedenia Klubu sa smú osoby mladšie ako 15 rokov pohybovať po Prevádzke Fitness&Cardio, ale len v doprovode rodičov alebo zákonných zástupcov. Prevádzkovateľ v tomto prípade nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody na zdraví a majetku spôsobené pohybom týchto osôb.

2.1.2 Deti mladšie ako 15 rokov (deti, ktoré dosiahli vek 15 rokov sa musia na požiadanie personálu Klubu preukázať občianskym preukazom) majú vstup povolený len v doprovode osoby staršej ako 18 rokov.

2.2 V Prevádzke Fitness&Cardio je zakázané:

 • fajčenie
 • vnášanie a používanie sklenených predmetov (vrátane fliaš)
 • fotografovanie alebo filmovanie osôb, ako aj skupín bez ich súhlasu (pre fotografovanie a filmovanie slúžiace na komerčné účely, a pre tlač je potrebné získať povolenie od vedenia Klubu)
 • svojím správaním obmedzovať pohodlie ostatných klientov a nenarúšať priebeh lekcie
 • konzumovať akékoľvek jedlá a pokrmy
 • zasahovať do technického vybavenia sál (vzduchotechnika, ozvučenie, osvetlenie)
 • prechádzať mimo turnikety
 • žiadať od zamestnancov Klubu služby, ktoré odporujú Pravidlám klubu.

3. Prevádzkové pokyny pre návštevníkov

3.1 Klient je povinný používať čistú a vhodnú športovú obuv a oblečenie.

3.2 Klient je povinný používať uterák.

3.3 Klient je povinný dodržiavať pokyny inštruktora a trénera.

3.4 Klient je povinný dodržiavať čistotu a hygienu v sálach Prevádzky.

3.5 Klient je povinný po ukončení cvičenia uložiť použité náradie na miesto jemu určené (nevynášať náradie zo sál Prevádzky).

3.6 Klient je povinný po ukončení cvičenia použiť dezinfekčný prípravok – aeróbne stroje.

3.7 Klient je povinný šetrne zaobchádzať so zariadeniami Prevádzky a nepoškodzovať priestory Prevádzky.

3.8 Klient je povinný neodkladne informovať lektora v prípade zistených a náhlych zdravotných problémov. 

3.9 Prevádzkovateľ si v prípade technických príčin vyhradzuje právo upraviť otváraciu a zatváraciu dobu, a to z bezpečnostných dôvodov. V prípade vyššie uvedených skutočností Prevádzkovateľ nie je povinný uhradiť vstupné ani iným spôsobom návštevníka odškodniť.

3.10 Za poranenia a úrazy, ktoré si klient spôsobí vlastnou neopatrnosťou alebo nedodržaním Prevádzkového poriadku prípadne týchto Špecifických pravidiel, nenesie Prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť.

4. Zodpovednosť

4.1 Klienti využívajú Prevádzkovú časť Fitness&Cardio na svoje vlastné riziko, bez nároku na námietky voči Klubu.

4.2 Zodpovednosť Prevádzkovateľa za škodu je upravená v čl. X Klubových pravidiel.

5. Výnimky

5.1 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo udeliť z Klubových pravidiel a zo Špecifických pravidiel Prevádzky Fitness&Cardio výnimky.